Ouders bij SamSam

Konnect

Konnect is het ouderportaal van SamSam. Via Konnect kunnen ouders extra- en ruildagen aanvragen, verslagen met foto’s van het eigen kind lezen in het digitale schriftje, nieuwsbrieven lezen en informatie over SamSam terugvinden. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Klik hier om in te loggen bij Konnect

Dagelijkse overdracht

Tijdens het brengen en halen vindt er altijd een mondelinge overdracht plaats; in de ochtend vertelt de ouder hoe het met het kind gaat en of er bijzonderheden zijn, bij het ophalen vertelt de pedagogisch medewerker over hoe de dag geweest is.

Jaarlijks uitje

Eenmaal per jaar organiseert SamSam een uitje voor het hele kinderdagverblijf, voor ouders én kinderen.

Ouderavond

Een keer per jaar vindt er een ouderavond plaats waarin specifieke groepsgerichte onderwerpen en algemene thematische onderwerpen ten aanzien van opvoeding aan bod komen. De ouderavond wordt verzorgd door de PM-ers van de groepen.

Oudergesprekken

Wanneer een kind nieuw begint bij SamSam, worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek begint op kantoor, en vindt daarna op de groep plaats. In het gesprek wordt o.a. besproken hoe het met het kind gaat. Ook wordt er verteld over de regels en het dagritme op de groep, worden de ouders rondgeleid op de groep en wordt het wenschema besproken.

Wanneer een kind overgaat naar een andere groep, wordt er een overgangsgesprek gevoerd met de ouders door de pedagogisch medewerkers van de nieuwe groep.

Eenmaal per jaar ontvangen ouders een kindverslag via het ouderportaal. Aan de hand van dit verslag voeren de pedagogisch medewerkers gesprekken met ouders van circa 20 minuten. In het verslag worden het welbevinden van het kind en de ontwikkeling van het kind beschreven. Dit gesprek vindt plaats met 9 maanden, 1 jaar 9 maanden, 2 jaar 9 maanden, 3 jaar 9 maanden. Mocht er tussendoor behoeften zijn aan een gesprek vanuit ouders of pedagogisch medewerkers bieden wij hier graag gelegenheid toe.

Oudercommissie

SamSam heeft een actieve oudercommissie die zich richt op de kwaliteit van de opvang. De oudercommissie behartigt de belangen van u en van uw kind. Ze ondersteunt de locatiemanager bij het ontwikkelen en evalueren van beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, speelmogelijkheden en activiteiten, geeft gevraagd en ongevraagd advies, helpt mee met het organiseren van feesten, enz.

De oudercommissie is te bereiken via email: samsamoc@gmail.com.

Adminstratiekosten inschrijving

SamSam heeft ervoor gekozen administratiekosten in rekening te brengen. De kosten zijn € 50,- voor het kind en € 25,- voor een volgend kind. De administratiekosten kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL98INGB0665099223 t.n.v. SamSam.

Wij gunnen ieder kind een SamSam!